Bijgewerkt op 12 januari 2018

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden ga je ook akkoord met alle onderdelen. Lees ze dus zorgvuldig door. Neem voor vragen contact op met iGarage. Vergeet niet eens in de zoveel tijd nog eens hier terug te keren, want we kunnen deze voorwaarden tussentijds wijzigen. Als er iets juridisch is wat je niet begrijpt en je vraag wordt niet beantwoord in het helpcentrum of door een medewerker van iGarage, doe het dan niet.

1. EINDGEBRUIKERSLICENTIEVOORWAARDEN

GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE
Je hebt een account voor de Software geactiveerd zodat je hem - zelf - kunt gebruiken op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij geven je toestemming om onze Software te gebruiken, maar deze toestemming kan worden ingetrokken indien je de voorwaarden van deze Eindgebruikerslicentievoorwaarden (“EULA”) schendt. Wanneer je onze Software koopt, geven wij je toestemming om de Software te installeren, te gebruiken zoals beschreven in deze EULA. Deze toegang is voor jou persoonlijk, je bent dus niet gerechtigd de Software (of een deel ervan) te verspreiden aan anderen. Dit betekent ook dat je de Software niet mag verkopen, verhuren of beschikbaar mag stellen aan andere mensen, en je geen licentiesleutels mag doorgeven of doorverkopen. Maar je mag de software wel gebruiker om jouw auto-, onderhoud- en mobiliteitsgegevens en gerelateerde services te beheren.

Het is ook belangrijk de leden van onze community ervan te weerhouden illegale versies van onze Software of frauduleuze licentiesleutels te kopen - die we kunnen cancelen, zoals in het geval van fraude. Om de integriteit van de Software te waarborgen moeten alle Software-downloads van een enkele centrale bron komen: dat zijn wij.

EIGENDOM VAN ONZE SOFTWARE 
Hoewel we je toestemming geven om onze Software te gebruiken zijn we nog steeds de eigenaren ervan. We zijn ook de eigenaren van onze merken en alle content in de Software.
Wanneer je betaalt voor onze Software koop je dus een licentie om onze Software te gebruiken in overeenstemming met deze EULA - je koopt niet de Software zelf. De enige toestemmingen die je hebt in verband met de Software zijn de in deze voorwaarden ingestelde toestemmingen.

IGARAGE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
Om IGARAGE (onze "Software" ) en de leden van onze community te beschermen, moeten we deze EULA gebruiken om de regels voor het downloaden en het gebruik van onze Software vast te leggen. Wij houden net zo min als jij van regels, dus we hebben geprobeerd om dit zo kort mogelijk te houden. Als je deze regels overtreedt kunnen wij je sommeren te stoppen met het gebruik van onze Software. Als we denken dat het nodig is, kunnen we zelfs onze advocaten vragen om contact met je op te nemen. Als je onze Software gebruikt ga je akkoord met (en verplicht je je te houden aan) de regels van deze EULA. Als je dat niet wilt of niet akkoord kan gaan met deze regels, dan moet je onze Software niet gebruiken. Deze gebruikersvoorwaarden bevat de gebruiksvoorwaarden voor de IGARAGE website (https://igarage.nl) en de IOS en Android APP. 

DE BELANGRIJKSTE REGEL
De belangrijkste regel is dat je niets van wat we hebben gemaakt moet gaan distribueren. Met distribueren wat we hebben gemaakt bedoelen we: exemplaren van de Software weggeven, commercieel gebruik en proberen er geld mee te verdienen, of andere mensen toegang geven tot onze Software en de onderdelen ervan op een manier die oneerlijk of onredelijk is".

De Belangrijkste Regel is dus dat je niet (tenzij we dit specifiek toestaan - zoals in de Accountrichtlijnen, Gebruiksrichtlijnen Merk, Naam en Eigendommen:

 • kopieën van onze Software aan iemand anders geeft;

 • commercieel gebruik maakt van alles wat we hebben gemaakt;

 • geld probeert te verdienen met alles wat we hebben gemaakt;

 • of andere mensen toegang laat krijgen tot alles wat we hebben gemaakt op een manier die oneerlijk of onredelijk is.

En om glashelder te zijn, wat we gemaakt hebben omvat, maar is niet beperkt tot, de client of de server software voor onze Software. Het omvat ook gewijzigde versies van een Software, een deel ervan of andere dingen die we hebben gemaakt.

CONTENT
Als je content beschikbaar stelt op of via onze Software moet je ons toestemming geven om het te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en de content aan te passen. Deze toestemming moet onherroepelijk zijn en wij mogen van jou ook andere mensen toestaan jouw content te gebruiken en te verwerken. Wij zullen je persoonsgerichte informatie zoals naam en NAW gegevens en jou auto- en onderhoudsgegevens strikt vertrouwelijk gebruiken tenzij je persoonlijk toestemming geeft om deze te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn de berekening van de onderhoudsprognose en onze dienstverlening in zijn algemeenheid te verbeteren. Als je niet wilt dat wij deze toestemming geven moet je geen content beschikbaar stellen op of via onze Software.

Als je iets beschikbaar gaat maken op of via onze Software, moet het niet beledigend voor anderen zijn of illegaal zijn, maar eerlijk en je eigen creatie zijn. Het soort dingen dat je niet beschikbaar moet stellen met behulp van onze Software zijn: berichten die racistische of homofobe taal bevatten; berichten om te pesten; berichten die ons of de reputatie van een ander kunnen schaden.

UPGRADES
We zullen af en toe upgrades en updates beschikbaar maken, maar we hoeven dat niet te doen. We zijn ook niet verplicht om continu ondersteuning of onderhoud van enige Software aan te bieden. Natuurlijk hopen we steeds nieuwe updates voor onze Software te releasen, maar we kunnen niet garanderen dat we dat zullen doen.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID
U KUNT BIJ IGARAGE EN ZIJN LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U, IN JAAR DAT DE SCHADE ONTSTAAT, HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en;

 • claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

Deze beperking geldt zelfs als:

 • reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de software geen volledige compensatie vormt voor eventuele schade;

 • of iGarage op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. Het is ook mogelijk dat deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

BEËINDIGING
Als we dat willen kunnen we deze EULA beëindigen als je de voorwaarden overtreedt. Je kunt je gebruikerslicentie op elk gewenst moment opzeggen; het enige dat je hoeft te doen is de account deactiveren en de EULA zal worden beëindigd. Indien de overeenkomst is beëindigd, zal het je niet langer zijn toegestaan onze Software te gebruiken. De paragrafen over "Eigendom van onze Software", "Onze Aansprakelijkheid" en "Algemene dingen" blijven van toepassing ook nadat de overeenkomst is beëindigd.

ALGEMEEN
De EULA is onderworpen aan alle wettelijke rechten die je zou kunnen inroepen. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om jouw rechten te beperken die wettelijk niet mogen worden uitgesloten, en evenmin willen we onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of als gevolg van enige frauduleuze verklaringen. Wij kunnen deze EULA ook af en toe aanpassen, maar die veranderingen zullen alleen ingaan voor zover dat wettelijk is toegestaan. Dus kom hier af en toe terug om je op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de EULA. We gaan er niet onredelijk over doen, maar soms is de wet veranderd of doet iemand iets dat andere gebruikers van de Software beïnvloedt en daarom moeten we dat een halt toeroepen. Als je bij ons komt met een suggestie voor onze Software, doe je de suggestie gratis. Dit betekent dat wij jouw suggestie gebruiken op een manier die we willen, en we hoeven je daar niet voor te betalen. Als je denkt dat je een suggestie hebt waarvoor we bereid zijn te betalen, moet je ons dat vertellen voordat je de suggestie doet.Als u de software hebt verkregen in Nederland, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat der Nederlanden en geldt het recht van de staat der Nederlanden voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere claims, met inbegrip van claims voortvloeiend uit consumentenbescherming wetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

2. ACCOUNTVOORWAARDEN

Deze Accountvoorwaarden hebben betrekking op de manieren waarop https://igarage.nl (onze "Website") aan jou ter beschikking worden gesteld en door jou mogen worden gebruikt. We vinden het belangrijk dat alle leden van onze community kunnen genieten van het gebruik van onze Website. Om die reden hebben we deze voorwaarden gemaakt om een paar basisregels op te stellen. We willen er ook voor zorgen dat mensen onze Website niet gebruiken op een manier die een verkeerde impact op onze producten of op ons merk zou kunnen hebben.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze voorwaarden, en komt er een juridische overeenkomst tussen jou en ons tot stand. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden moet je stoppen met het gebruik van de Website. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je onze Website niet gebruiken.

REGISTRATIE, ACCOUNT EN WACHTWOORD

De gegevens die je ons verstrekt als onderdeel van de registratie moeten correct zijn. Je kunt je registratiegegevens veranderen als ze verouderd zijn. Als je ons opzettelijk iets vertelt waarvan je weet dat het niet waar is, en we belanden daardoor in de problemen of we verliezen geld, dan kunnen we jou daar verantwoordelijk voor houden. Dat betekent dat je ons moet compenseren voor de schade die je veroorzaakt hebt en voor de verliezen die we geleden hebben. Mogelijk moet je je bij ons registreren om tot alle onderdelen van onze Website toegang te krijgen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die je aanmaakt zijn privé; hou ze dus voor jezelf. Als iemand achter je gebruikersnaam en wachtwoord komt, en diegene doet iets verkeerds met onze Website, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk. Als je denkt dat iemand anders jouw wachtwoord kent moet je je wachtwoord wijzigen. Als iemand gebruik maakt van je wachtwoord om iets op onze Website te doen dat je niet wilt of dat schade aan jou toebrengt, dan kunnen wij daar geen verantwoordelijkheid voor nemen, en zijn we dus niet verantwoordelijk.

RECHTEN VAN GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
Het staat je vrij om onze Website te gebruiken zolang je je aan deze algemene voorwaarden houdt. Deze Website is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je kunt onze Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden, dus probeer geen geld te verdienen met de Website. De toestemming om deze Website te gebruiken is voor jou persoonlijk bedoeld; de toestemming kun je niet aan iemand anders doorgeven. Vergeet niet dat we nog steeds eigenaar van de Website en van de Website-content zijn; wel geven we je toestemming om hem te gebruiken. Wij willen dat je geniet van het gebruik van onze Website, maar als we dat willen, kunnen we je de toegang tot onze Website op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen ontzeggen.

BEPERKINGEN EN VERPLICHTINGEN

Het is niet toegestaan om onze Website op wat voor manier dan ook te hacken, te decompileren of te wijzigen en dat moet je dus niet doen. Dit geldt voor de code, voor alle content en voor alle gegevens. In principe moet je de Website gewoon laten zoals hij is. Het is ook niet toegestaan om software of content te creëren waarmee onze Website wordt nagemaakt. We willen echt niet dat iemand van onze community in de war raakt over welke website de officiële website is.

We verzoeken je onze Website niet te gebruiken op een manier waarvan we zouden kunnen denken dat die beledigend, immoreel of illegaal is, of waardoor andere mensen zich ongemakkelijk voelen. We willen niet dat onze Website gebruikt wordt op een manier die mensen stoort.
Het is ook niet toegestaan om te proberen geld te verdienen met het gebruik van onze Website tenzij we je daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

PRIJS EN BETALING
Je moet ons betalen voor het gebruik van bepaalde functies van de software (b.v. premium functies zoals autostatus en uitgebreide onderhoudsprognose) om het te kopen. Je kunt een licentie voor deze functies direct via de website betalen, via een garagedeelnemer of bij een van de officiële business partners. De betaalmethode en het systeem zijn opgenomen op onze Website, maar wellicht veranderen we die eens in de zoveel tijd. Als we willen kunnen we elke vorm van betaling weigeren. Je moet altijd betalen in de op onze Website vermelde valuta, maar jouw bank of  creditcardmaatschappij moet in staat zijn om je geld te wisselen als dat nodig is. Je creditcardmaatschappij doet misschien veiligheidscontroles om zich ervan te vergewissen dat jij echt degene bent die de bestelling plaatst.

TERUGBETALINGEN, VERGOEDINGEN EN ANNULERINGEN

Als je een product niet kan gebruiken omdat het niet werkt, laat het ons dan weten en dan zullen we proberen je te helpen. De aankoop van een product via onze Website is een product die begint wanneer de download van het product start of je de gebruikersvoorwaarden hebt geaccepteerd, waarna je geen recht hebt je bestelling van het product te annuleren.

PROMOTIES EN NIEUWSBRIEVEN

Als gebruiker van IGARAGE ontvang je periodiek nieuwsbrieven. Soms hebben we promotionele acties via nieuwsbrieven. Als we dat doen, staan de belangrijkste regels hieronder. Er kunnen andere regels zijn met betrekking tot een bepaalde promotie, maar we zullen je daarover vertellen als we je over de promotie informeren. De belangrijkste regels zijn:

 • slechts één promotie kan tegelijkertijd worden gebruikt, en je kunt een promotie niet in combinatie met een ander aanbod gebruiken;

 • kortingen zijn alleen geldig tot de aangegeven datum en zijn alleen van toepassing op aankopen gedaan op de Website;

 • kortingen worden niet gerestitueerd;

 • we kunnen promoties op ieder moment annuleren.

3. GEBRUIKSRICHTLIJNEN NAAM, MERK EN EIGENDOMMEN

Al onze producten zijn echt belangrijk geworden voor ons en voor onze community, wat betekent dat veel gebruikers onze Merken en alles rond onze producten willen gebruiken om er goede dingen mee te doen. Daar zijn we blij mee. Maar soms gaan mensen te ver, en doen ze dingen waarvan de community denkt dat hun producten en diensten aan ons zijn verbonden, door ons worden ondersteund of zelfs door ons gemaakt zijn. Daar zijn we minder blij mee. Vooral als mensen dat met opzet doen om oneerlijk voordeel uit de community en uit ons werk te halen. Als dat gebeurt, kopen gebruikers dingen waarvan ze denken dat ze officieel zijn terwijl ze dat niet zijn. Dat betekent dat we de kwaliteit e.d. niet kunnen controleren, en dat vermindert de waarde van het werk dat we er in gestoken hebben én het vertrouwen dat onze community in ons heeft.

We willen niet dat je stopt met het bijdragen aan het verbeteren van iGarage. Deze Richtlijnen zijn dus bedoeld om iedereen te helpen begrijpen wat wij beschouwen als eerlijk en oneerlijk gebruik van ons “Merk” en onze “Eigendommen”. Het doel van deze "Richtlijnen" is om je wat duidelijkheid te geven over wat je kan doen zonder contact met ons (of onze advocaten) op te hoeven nemen - en wat je niet moet doen omdat anders wij (of onze advocaten) contact met jou zullen moeten opnemen. Wij hopen dat je dit begrijpt. 

RICHTLIJNEN
Deze Richtlijnen hebben betrekking op het gebruik van onze Merken en onze Eigendommen. In deze Richtlijnen hebben de volgende begrippen de hier aangegeven betekenis: 

 • een Naam: daarmee bedoelen we iGarage;

 • het Merk: daarmee bedoelen we onze Namen en de bijbehorende logo's en onderscheidende kenmerken van onze software;

 • de Eigendommen: daarmee bedoelen we de code, software, graphics, structuren, geluid en audio van onze software.

Deze Richtlijnen gelden naast en niet in de plaats van onze Accountvoorwaarden of onze EULA. Vergeet niet dat we in al onze EULA zeggen dat er een aantal belangrijke regels zijn met betrekking tot onze software:

Deze Richtlijnen doen geen afbreuk aan dit beginsel maar zijn bedoeld om mensen te helpen begrijpen wat we verwachten en wat we nodig hebben. We verzoeken je af en toe weer op deze pagina te kijken omdat we deze Richtlijnen regelmatig zullen updaten en verdere uitleg zullen geven.

ESSENTIËLE VEREISTEN
Het eerste punt dat we willen maken is dat er de volgende Essentiële Vereisten gelden voor elk gebruik van onze Merken (waaronder onze Namen) en onze Eigendommen.

Als het jou is toegestaan om enig deel van onze Namen, onze Merken en / of onze Eigendommen te gebruiken, dan MOET je met het ding dat je gemaakt hebt:

Dat zijn de "Essentiële Vereisten".

COMMERCIEEL GEBRUIK
We werken met verschillende officiële business partners om ervoor te zorgen dat gebruikers talentvoller kunnen werken. Onze business partners hebben de mogelijkheid gekregen om IGARAGE producten te verkopen. Hierover hebben we afspraken met ze gemaakt ten aanzien van het gebruik van ons merk.

4. ALGEMENE PUNTEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan alle wettelijke rechten die je zou kunnen hebben. Niets in deze voorwaarden zal jouw rechten beperken die juridisch niet kunnen worden uitgesloten; we zullen dus ook niet onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluiten of beperken, en ook niet voor bedrog.

We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. We hoeven je niet te berichten over de veranderingen om van kracht te worden, en het effect kan terugwerkende kracht hebben. Je moet deze voorwaarden af en toe opnieuw bekijken, zodat je je bewust bent van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden. 

Als iets niet in deze Richtlijnen wordt behandeld betekent dat waarschijnlijk dat we niet willen dat je het doet. Vraag in ieder geval alsjeblieft onze toestemming voordat je iets doet dat niet in de Richtlijnen wordt behandeld. Je kan ons bereiken via [email protected]. Als iets uitdrukkelijk wordt behandeld in en toegestaan is volgens deze voorwaarden dan hoef je geen contact met ons op te nemen.

iGarage International B.V.
Hamerstraat 7E
1135 GA EDAM
Nederland

Email: [email protected]